¡Únete ao Club Albarei e recibe 5 € de descenso!

Aviso legal

1. TITULARIDADE DO SITIO WEB
Denominación social
ADEGA CONDES DE ALBAREI, S.A.U. (en adiante, CONDES DE ALBAREI)
Domicilio social
LG. A BOUZA, 1 – CASTRELO 36639 CAMBADOS (PONTEVEDRA)
Mail de contacto
inf@condesdealbarei.com
Número de identificación fiscal (CIF)
A36054443
Datos rexistrais
Rexistro Mercantil de Pontevedra, tomo 647, folio 135, inscrición 1ª da folla 8.915.

2. Condicións Xerais de Utilización e Aceptación das mesmas
As presentes condicións xerais de utilización da páxina Web xunto coas condicións particulares que poidan establecerse, teñen por finalidade a regulación e información aos usuarios dos servizos que presta CONDES DE ALBAREI e a regulación do uso da páxina Web.

A navegación e a utilización dos servizos da páxina Web supoñen a aceptación como Usuario e sen reservas de ningún tipo, de todas as condicións xerais de utilización, das condicións xerais de contratación se as houbese e calquera outras que poidan existir en relación coa prestación de servizos de CONDES DE ALBAREI.

CONDES DE ALBAREI poderá en todo momento e sen aviso previo, modificar as presentes condicións xerais e as condicións particulares que se inclúan mediante a publicación das citadas modificacións na páxina Web a fin de que sexan coñecidas con carácter previo polos usuarios. Calquera cambio que se produza nestas será comunicado na páxina principal da Web durante un prazo que se entenda razoable.

Condicións xerais de utilización da páxina web
Acceso á web e contrasinais
Os datos dos Usuarios obtidos a través da subscrición á presente Web, están protexidos mediante contrasinais elixidos por eles mesmos. O Usuario comprométese a manter o seu contrasinal en segredo e a protexela de usos non autorizados por terceiros. No caso de que fose revelada a terceiros, o usuario será responsable do uso que fagan do servizo estes terceiros. Así mesmo, deberá notificar a CONDES DE ALBAREI inmediatamente calquera uso non consentido da súa conta ou calquera violación da seguridade relacionada co servizo da páxina web, da que tivese coñecemento.

Na internet non existe a seguridade absoluta, pero CONDES DE ALBAREI adopta as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a protección dos datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, perda, tratamento e/ou acceso non autorizado, tendo en conta o estado da técnica, a natureza dos datos almacenados e os riscos a que están expostos, todo iso, conforme ao establecido pola lexislación española de Protección de Datos de Carácter Persoal.

CONDES DE ALBAREI non se fai responsable fronte aos Usuarios, pola revelación dos seus datos persoais a terceiros que non sexa debida a causas directamente imputables a CONDES DE ALBAREI, nin polo uso que de tales datos fagan terceiros alleos a CONDES DE ALBAREI.

3. Política de Protección de Datos de Carácter Persoal
3.1. Información e finalidade
A resposta total ou parcial aos formularios desta Web é totalmente voluntaria e a non resposta non ten consecuencias. En cumprimento do disposto no Regulamento Xeral de Protección de Datos (RGPD) e calquera outra lexislación vixente que puidese resultar aplicable en materia de protección de datos de carácter persoal.

CONDES DE ALBAREI infórmalle que os seus datos son tratados por ADEGA CONDES DE ALBAREI, S.A.U., co fin de seguir informándoche de accións promocionais, publicitarias e convidarche a outros eventos de CONDES DE ALBAREI.

Este tratamento é lexítimo en base ao seu consentimento.

Os seus datos non serán cedidos a terceiros.

Para exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e portabilidade dos seus datos, así como revogar o consentimento prestado para o envío de comunicacións comerciais, ou o consentimento ao tratamento dos seus datos de carácter persoal poderá dirixirse por escrito a ADEGA CONDES DE ALBAREI / LG. A BOUZA, 1- CASTRELO 36639 CAMBADOS (PONTEVEDRA), ou mediante correo electrónico con referencia a “LOPD” á seguinte dirección inf@condesdealbarei.com, en ambos os casos achegando unha fotocopia do DNI ou pasaporte.

Este tratamento é lexítimo en base ao seu consentimento.

Os seus datos non serán cedidos a terceiros.

Ademais, en cada envío informativo sobre os nosos produtos e servizos, incluiremos un link, ou dirección electrónica válida habilitada para que poida darse de baixa destas comunicacións.

Se desexa ampliar a información sobre o tratamento dos seus datos de carácter persoal acceda á nosa política de privacidade a través da seguinte ligazón: Política de Privacidade.​

3.2. Consentimento do Usuario e envío de comunicacións comerciais por vía electrónica (art. 22 Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico):
Sempre que o Usuario expresamente solicíteo, CONDES DE ALBAREI poderá enviar comunicacións comerciais por calquera medio con pleno respecto á lexislación que en materia de protección de datos persoais atópese vixente.

O Usuario poderá revogar, en calquera momento, o consentimento para a recepción mediante correo electrónico de informacións publicitarias ou promocionais. Para iso será suficiente con que o notifique a CONDES DE ALBAREI mediante o envío dunha mensaxe á dirección de correo electrónico que se indica a continuación: inf@condesdealbarei.com indicando claramente que NON DESEXA RECIBIR COMUNICACIÓNS COMERCIAIS POR CORREO ELECTRÓNICO.

4. Propiedade Industrial e Intelectual. Política de hiperenlaces
4.1. Todos os contidos incluídos na páxina Web e en particular as marcas, nomes comerciais, deseños industriais, deseños, textos, fotografías, gráficos, logotipos, iconas, software ou calquera outros signos susceptibles de utilización industrial e comercial están protexidos por dereitos de propiedade industrial e intelectual de CONDES DE ALBAREI ou de terceiros titulares dos mesmos que autorizaron a súa inclusión na páxina Web. Queda por tanto prohibida calquera reprodución, copia, comunicación pública, distribución, modificación, transformación, supresión, manipulación e calquera outra forma de utilización, con ou sen ánimo de lucro, dos mesmos sen consentimento expreso de CONDES DE ALBAREI a través de calquera medio incluíndo Internet (nomes de dominio, redes sociais, blogues, etc.).

4.2. CONDES DE ALBAREI non será responsable da infracción dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial de terceiros que puidesen derivarse da inclusión na páxina Web de marcas, nomes comerciais, deseños industriais, patentes, deseños, textos, fotografías, gráficos, logotipos, iconas ou software pertencentes a terceiros que declarasen ser titulares dos mesmos ao incluílos na páxina Web. Tampouco se fai responsable das opinións e comentarios vertidos polos usuarios nos seus blogues ou redes sociais sen prexuízo das accións que poida exercitar para eliminar as devanditas opinións e comentarios cando resulten contrarias á Lei.

4.3. CONDES DE ALBAREI poderá utilizar os contidos facilitados polos usuarios (fotografías, vídeos, etc.) de forma razoable e con estrito respecto aos dereitos de propiedade intelectual.

4.4. En ningún caso entenderase que o acceso e a navegación do Usuario implica unha autorización ou que se efectúa renuncia, transmisión, cesión total ou parcial dos devanditos dereitos nin a concesión de ningún dereito nin expectativa de dereito e en concreto, da alteración, transformación, explotación, reprodución, distribución ou comunicación pública sobre os devanditos contidos sen a previa autorización expresa de CONDES DE ALBAREI ou dos titulares correspondentes.

4.5. Non obstante todo o anterior, aquelas persoas que consideren infrinxidos os seus dereitos de propiedade intelectual ou industrial por algún dos contidos desta Web poderán denunciar tales contidos mediante escrito dirixido a ADEGA CONDES DE ALBAREI / LG. A BOUZA, 1- CASTRELO 36639 CAMBADOS (PONTEVEDRA).

4.6. CONDES DE ALBAREI pode poñer ao dispor do Usuario hipervínculos a Webs titularidade de terceiros, relacionados ou non con CONDES DE ALBAREI. En ningún caso CONDES DE ALBAREI será responsable do contido das páxinas Web de destino que se establezan mediante vínculos na páxina Web, o seu funcionamento ou accesibilidade, o mantemento dos contidos, calidade dos mesmos, nin tampouco das infraccións de dereitos de terceiros nas que ditas páxinas puidesen incorrer.

4.7. CONDES DE ALBAREI autoriza o establecemento de vínculos ao seu Portal desde calquera outras páxinas Web. As ligazóns que se establezan deberán sempre facerse á páxina principal de CONDES DE ALBAREI (ou das súas marcas), ou no seu caso, a aquela que a propia CONDES DE ALBAREI estableza. Devandita ligazón unicamente permitirán o acceso á Web, sen que a reproduza de ningún xeito, ou cree browser ou border envirenment sobre a mesma. Así mesmo, non poderán facerse manifestacións falsas, inexactas ou incorrectas sobre esta Web ou os seus contidos, nin en ningún caso declarar que CONDES DE ALBAREI autorizou, supervisou ou asumiu a ligazón.

4.8. Así mesmo, fóra daqueles signos que formen parte da mesma ligazón, prohíbese que a Web que estableza a ligazón con esta Web conteña ningunha marca, nome comercial, rótulo de establecemento, denominación, logotipo, slogan ou outros signos distintivos pertencentes a CONDES DE ALBAREI;
Prohíbese especialmente a utilización de calquera marcas, nomes, nomes comerciais, rótulos, eslóganes, denominacións e outros signos distintivos pertencentes a CONDES DE ALBAREI nas keywords de ningunha Web allea sen a previa autorización expresa de CONDES DE ALBAREI especificamente para iso.

5. Responsabilidade de CONDES DE ALBAREI
O Usuario recoñece e acepta que a utilización da páxina Web e dos seus servizos realízase baixo a súa enteira responsabilidade.

Naqueles apartados da Web nos que os usuarios poidan achegar contidos, CONDES DE ALBAREI resérvase o dereito de suprimir aqueles que poidan afectar negativamente ás súas marcas ou ser contrarios á Lei, a orde pública ou os bos costumes.

CONDES DE ALBAREI unicamente responderá dos danos que o Usuario poida sufrir como consecuencia da utilización da páxina Web cando devanditos danos sexan imputables a unha actuación dolosa de CONDES DE ALBAREI.

Con todo, CONDES DE ALBAREI declara adoptar todas as medidas necesarias, dentro das súas posibilidades e do estado da tecnoloxía, para garantir o funcionamento da páxina Web e evitar a existencia e transmisión de virus e outros compoñentes que poidan prexudicar ao Usuario.

CONDES DE ALBAREI exclúe calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza que poidan deberse á falta de dispoñibilidade ou de continuidade do funcionamento da Web, á defraudación da utilidade que os Usuarios houberen podido atribuír á Web, á falibilidade da Web, e en particular, aínda que non de modo exclusivo, aos fallos no acceso ás distintas páxinas da Web ou a aquelas desde as que se presta o servizo.
CONDES DE ALBAREI non controla nin garante a ausencia de virus nin doutros elementos nos Contidos que poidan producir alteracións no seu sistema informático (software e hardware) ou nos documentos electrónicos e ficheiros almacenados no seu sistema informático.
CONDES DE ALBAREI exclúe calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza que poidan deberse á presenza de virus ou á presenza doutros elementos nos contidos que poidan producir alteracións no sistema informático, documentos electrónicos ou ficheiros dos Usuarios.
CONDES DE ALBAREI non garante que o contido da Web estea actualizado, sexa completo e exacto ou que o contido non conteña defectos, erros e/ou virus. En ningún caso CONDES DE ALBAREI será responsable da produción de calquera tipo de dano que os Usuarios ou terceiros puidesen ocasionar na Web.
CONDES DE ALBAREI non se fai responsable dos contidos nin da veracidade e/ou calidade da información vertida polos seus colaboradores, clientes e/ou usuarios, nin da efectividade, e/ou uso que fagan devanditos colaboradores clientes e/ou usuarios da Web e a información nela contida. CONDES DE ALBAREI non se fai responsable das achegas, opinións, xuízos, comentarios ou contidos que puidesen achegar os seus colaboradores, clientes e/ou usuarios a través de calquera dos mecanismos postos a disposición, que infrinxan a normativa vixente e/ou lesione dereitos de terceiros, nin comparte necesariamente as opinións e contidos achegados polos seus colaboradores, clientes e/ou usuarios. A responsabilidade legal corresponderá ao colaborador, cliente e/ou usuario que realice a infracción.
CONDES DE ALBAREI exclúe con toda a extensión permitida polo ordenamento xurídico, calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza que puidesen deberse ao acceso á Web por persoas non autorizadas, ao coñecemento que poidan ter terceiros non autorizados da clase, condicións, características e circunstancias do uso que os Usuarios fan da Web; á transmisión, difusión, almacenamento, posta a disposición, recepción, obtención ou acceso aos contidos, e en particular, aínda que non de modo exclusivo, polos danos e prexuízos que poidan deberse a:
o incumprimento da lei, a moral e os bos costumes xeralmente aceptadas ou a orde pública como consecuencia da transmisión, difusión, almacenamento, posta a disposición, recepción, obtención ou acceso aos contidos;
a infracción dos dereitos de propiedade intelectual e industrial, dos segredos empresariais, de compromisos contractuais de calquera clase, dos dereitos á honra, á intimidade persoal e familiar e á imaxe das persoas, dos dereitos de propiedade e de toda outra natureza pertencentes a un terceiro como consecuencia da transmisión, difusión, almacenamento, posta a disposición, recepción, obtención ou acceso aos contidos;
a realización de actos de competencia desleal e publicidade ilícita como consecuencia da transmisión, difusión, almacenamento, posta a disposición, recepción, obtención ou acceso aos contidos;
a falta de veracidade, exactitude, exhaustividade, pertinencia e/ou actualidade dos contidos;
a inadecuación para calquera clase de propósito e a defraudación das expectativas xeradas polos contidos;
o incumprimento, atraso no cumprimento, cumprimento defectuoso ou terminación por calquera causa das obrigacións contraídas por terceiros e contratos realizados con terceiros a través de ou con motivo do acceso aos contidos;
os vicios e defectos de toda clase dos contidos transmitidos, difundidos, almacenados, postos a disposición ou doutra forma transmitidos ou postos a disposición, recibidos, obtidos ou aos que se accedeu a través da Web.
6. Obrigacións do Usuario
O Usuario obrígase a usar os contidos da páxina Web de forma dilixente, correcta e lícita e comprométese a absterse de:

a) Utilizar os contidos con fins ou efectos contrarios á lei, á moral e aos bos costumes ou á orde pública.

b) Reproducir, copiar, distribuír, permitir o acceso do público a través de calquera modalidade de comunicación pública, transformar ou modificar os contidos, a menos que se conte coa correspondente autorización do seu titular.

c) Utilizar os contidos da páxina Web para remitir publicidade, comunicacións con fins de venda directa ou con calquera outra clase de finalidade comercial, mensaxes non solicitadas dirixidos a unha pluralidade de persoas con independencia da súa finalidade, así como a absterse de comercializar ou divulgar de calquera modo dita información.

d) Utilizar os vínculos, invitacións a redes sociais, blogues e calquera rede e medios telemáticos facilitados a través desta web de forma ilícita.

7. Lexislación aplicable
As relacións establecidas entre o Usuario e o titular da páxina Web rexeranse polo disposto na normativa vixente acerca da lexislación aplicable e a xurisdición competente. Con todo, para os casos nos que a normativa permita a posibilidade ás partes de someterse voluntariamente a un foro, CONDES DE ALBAREI e o Usuario, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense aos Xulgados e Tribunais do Usuario.

8. Redes sociais
O usuario poderá unirse aos Grupos que CONDES DE ALBAREI ten en distintas redes sociais. O usuario que se faga fan dalgún destes Grupos, acepta as condicións de uso e política de privacidade da rede social correspondente, sen que sexa responsabilidade de CONDES DE ALBAREI.

X
Únete al Club Albarei

Cada mes recibirás:

- Ofertas y descuentos exclusivos para miembros
- Novedades de la bodega
- Un montón de contenidos sobre el mundo del vino que te encantarán

Únete ao club Albarei
e obtén 5 € de desconto no teu próximo pedido.

Ademais, cada mes recibirás:

- Ofertas e descontos exclusivos para os socios
- Novidades da adega
- Moito contido sobre o mundo do viño que che encantará